ABN Aeredrome Beacon (Havaalanı işaret ışığı)
ACC Area control Centre or Area control (Saha kontrol merkezi veya Saha kontrol)
ACFT-A/C Aircraft (Uçak)
ACN Aircraft Classification Number (Uçak sınıflandırma numarası)
AD-A/D Aedrome (Havaalanı)
ADF Automatic Direction-Finding equipment (Otomatik yön bulma cihazı)
ADIZ Air Defence Identification Zone (Hava savunma tanıtma bölgesi)
ADNC Air Defence Notification Center (Hava savunma bildirim merkezi)
ADR Advisory Route (Tavsiyeli yol)
ADS Ads Air Defence Sector (Hava Savunma bölgesi)
ADZ Adz Advise (Tavsiye etmek)
AF Audio Frequency (Ses frekansı)
AFB Air Force Base (Hava Üssü)
AFC Automatic Frequency Control (Otomatik frekans kontrolu)
AFIL Flight Plan Filled in the Air (Havada doldurulan uçuş planı)
AFIS Aerodrome Flight Information Service (Havaalanı uçuş bilgi servisi)
AFIS Automated Flight Inspection System (Otomatik uçuş kontrol sistemi)
AFS Aeronautical Fixed Service (Sabit Havacılık Servisi Hizmet)
AFI After (Sonra)
AFTN Aeronautical fixed Telecommunication Network (Sabit Havacılık Haberleşme Şebekesi)
AGA Aerodrome, Air Rootes and Ground aids (Havaalanı, hava yolları ve yer yardımcıları)
AGL Above Ground Level (Arazi seviyesinden olan yükseklik)
AIC Aeronautical Information Circular (Havacılık Enformasyon (bilgileri) tamimi)
AIP Aeronautical Information Publication (Havacılık Enformasyon (Bilgileri) yayını)
AIRAC Aeronautical Information Regulation ve control (Havacılık bilgileri düzen ve denetimi)
AIS Aeronautical Information services (Havacılık Enformasyon Hizmetleri)
ALERFA Alert Phase (Alarm hali)
ALS Approach Light System (Yaklasma ışık sistemi)
ALT Altitude (İrtifa)
ALTN Alternate (Yedek)
AOC Air Operation Centre (Hava hareket merkezi)
AP Airport (Hava Limanı)
APP Approach Control Office or Approach Control (Yaklaşma Kontrol Ofisi veya yaklaşma kontrol)
ARP Aerodrome Referance Point (Meydan referans noktası)
ARR Arrival (Varış)
ATA Actual Time of Arrival (Gerçek varış zamanı)
ATC Air Traffic Control (Hava Trafik Kontrol)
ATCC Air Traffic Control Center (Hava Trafik Kontrol Merkezi)
ATD Actual Time of Departure (Gerçek kalkış zamanı)
ATFM Air Traffic Flow Management (Hava trafik akışı yönetimi)
ATFMU Air Traffic Flow Management Unit (Hava trafik akışı yönetim birimi)
ATN Aeronautical Telecommunication Network (Havacılık Haberleşme Şebekesi)
ATS Air Traffic Services (Hava Trafik Hizmetleri (Servisleri))
AH Air Warning (Hava ihbarı (Alarm))
AHACS Airborne Warning and Control System (Havadan ihbar ve kontrol Sistemi )
AWY Airway (Hava yolu )
AWOS Automatic Weather observation System (Otomatik Hava Gözlem Sistemi )

BCSI Broadcast (Radyo yayını)
BDRY Boundary (Sınır)
BEA British European Airways (İngiliz Avrupa Hava Yolları)

CAA Civil Aviation Authority (Sivil Havacılık Otoritesi)
CAT Category (Kategori, sınıflandırma)
CAVOK Ceiling and Visibility OK (Meteorolojik tavan ve görüş elverişli olması)
CEAC Committee For European Airspace Coordination (Avrupa Hava Sahası)
CIDIN Common ICAO Data Interchange Network ICAO (Müşterek (ortak) bilgi alışveriş şebekesi)
CIV Civil (Sivil, Devlete ait)
CL Center-line (Merkez hattı (pist merkez hattı))
CLSD Closed (Kapalı)
CNL Cancel or Cancelled (İptal veya iptal edilmiş)
COM Communication (Haberleşme)
COMINT Communication Intelligence (Muhabere İstihbaratı)
COP Change-Over Point (Değiştirme Noktası(Uçak alıcısının başka bir istasyona ayarlama noktası))
CPL Current Flight (Plan Geçerli Uçuş Planı)
CTR Control Zone (Kontrol Bölgesi)
CNS Communications, Navigation and Surveillance (Muhabere, Seyrüsefer ve gözetim)

D/F Direction Finder (İstikamet bulucu)
DEP Departure (Kalkış)
DEST Destination (Gidilecek yer (Hedef))
DFTI Distance from touchdown indicator (Teker koyma noktasından uzaklık göstergesi)
DLA Delay (Gecikme)
DME Distance measuring Equipment (Mesafe ölçme cihazı)
DSE Double side band (Çift kenar band)
DIG Date Time Grup (Tarih saat grubu)
DUPE Duplication Ikinci kere (Mükerrer)
DVOR Doppler VOR Doppler VOR (Mania yansımalaıinda daha az Etkilenen, anten sistemi geliştirilmiş VOR)

EANPG European Air Navigation Planning Group (Avrupa Hava Seyrüsefer Planlama Grubu)
EAT Expected Approach Time (Muhtemel yaklaşma zamanı)
ECAC European Civil Aviation Conference (Avrupa Sivil havacılık konferansı)ELEV- -el- Elevation (Rakım, irtifa)
EMERG Emergency (Olağanüstü durum)
ETA Estimated Time of Arrival (Tahmini varış zamanı)
ETC Etcetera (and the rest, and soforth.) (Vesaire (v.s.))
ETD Estimated Time of Departure (Tahmini kalkış zamanı)
EUR European Region (Avrupa bölgesi)

FAA Federal Aviation Administration (Amerika Birleşik Devletleri Sivil Havacılık Teşkilatı)
FAC Final approach course (Son yaklaşma hattı)
FAF Final approach fix (Son yaklaşma fiksi)
FAP Final approach point (Son yaklaşma noktası)
FIC Flight Information centre (Uçuş bilgi merkezi )
FDPS Flight Data Processing System (Uçuş bilgileri işleme sistemi)
FIR Flight Information Region (Uçuş Bilgi Bölgesi)
FIS Flight Information service (Uçuş Bilgi Hizmeti (Servisi))
FL Flight Level (Uçuş Seviyesi)
FM Frequency Modulation (Frekans Modülasyonu)
FM Fan Marker (Fan Marker)
FUO Foreign object damage (Yabancı cisimdem meydana gelen hasar (Meydan PAT sahasındaki taş, kuş v.s.))
FOD Yabancı Madde Hasar
FPL Filled Flight (Plan, Doldurulmuş Uçuş Planı)
FREO Frequency (Frekans)
FT Feet (Dimensional Unit) Feet (Ölçü)
FTC Fast Time Constant (Elc.) (Sürat zaman sabitesi)
FANS Future Air Navigation (Geleceğin Hava Seyrüsefer Sistemi)

GCA Ground controlled approach (Yerden kontrollu yaklaşma)
GMT Greenwich Mean Time (Greenwich saati (UTC))
GND Ground (Yer)
GP Glide Path (Süzülüş Yolu)
GRP Group (Grup-Gruplandırma)
GS Ground Speed (Yer Sürati)
GST Glide Slope Intercept Altitude (Süzülme açısını kesiş irtifai)

HA Continuous day and night service (Gece ve gündüz devamlı hizmet)
HAA Height above airport elevation (Havaalanı üzerinde irtifa)
HAT Height above touchawn (Teker koyma noktası üzerinde irtifa)
HOG Heading (Baş,( Yön))
HEL Helicopter (Helikopter)
HIPAR High Power acquisition radar (Yüksek takatli yakalama radarı)
HOSP Hospital Aircraft (Hastane uçağı)
HR Hours (Saat)
HS Service available during hours of scheduled operations (Tarifeli uçuş süresince sağlanan hizmet)
HX No specific working hours (Belirli çalışma saati yok)

IAC Initial Approach Course (İlk yaklaşma kursu)
IAF Initial Approach Fix (İlk yaklaşma fiksi)
IAF Instrument approach and Landing Chart (Aletle yaklaşma ve iniş planı haritası)
IAS Indicated Airspeed (Gösterge sürati (Uçaktaki sürat saatinin gösterdiği hızdır))
IATA Internatinol Air Transport Assocation (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birligi)
ICAA Internatinol Civil Airports Assocation (Uluslararası Sivil Hava Meydanları Birliği)
ICAN International Comission for Air Navigation (Uluslararası Hava Seyrüsefer Komitesi)
ICAO International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı)
ID Identifier or Identify (tanıtıcı ve tanıtma)
IFALPA International Federation of Airlines Pilots (Uluslararası Havayolu Pilot Federasyonu)
IFATCA International Federation Air Traffic Controllers Association (Uluslararası Hava Trafik Kontrolörleri Birliği)
IFF Identification Friend / Foe (Dost veya Düşman tanıma)
IFR Instrument Flight Rules (Aletle Uçuş kuralları)
IFRB International Frequency Registration Board (Uluslararası Frekans Tescil Heyeti)
ILS Instrument Landing System (Aletle iniş sistemi)
IM Inner Marker (İç marker)
IMC Instrument meteorological conditions (Aletli Meteorolojik şartlar)
INA Initial Approach (İlk yaklaşma)
INBD Inbound (Geliş)
INCERFA Uncertainity Phase (Şüphe hali)
INFO Information (Bilgi)
INOP Inoperative (Çalışıyor, yürürlükte)
INS Inertial Navigation System (Uçağı belirlenen sevkeden sistem)
IR Ice on Runway (Pistte kar var)
ISA International Standart Atmosphore (Uluslararası Standart Atmosfer)
ITU International Telecommunication Union (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)

L Left (Runway Identification) (Sol (Pist tanıtması))
LASER Light Aplification by Stimulated Emision of Radition (Işınlamanın tahrik edilmiş yayını yolu ile ışık şiddetlendirilmesi (Yükseltilmesi))
LAT Latitude (Enlem)
LCA Lowest Coverage Altitude (Asgari kaplama irtifa)
LDA Landing Distance Available (İnis mesafesi müsait)
LIDAR Light Detection and Ranging (Işıkla tesbit ve menzil bulma )
LLZ Localizer (ICAO) (Localizer (ICAO))
LMT Local Mean Time (Lokal saat)
LOC Localizer (FAA) (Localizer (FAA))
LCm Compass Locator at Outer Marker (Dış Marker kompas locator)
LOPAR Low Power Acquisition Radar (Alçak takatli yakalama radarı)
LORAN Long Range Air Navigation System (Uzun mesafe hava seyrüsefer sistemi)

MAA Maximum authorized altitude (Müsade edilen azami irtifa)
MAPT Missed Approach Point (Pas geçme noktası)
MDA Minimum descent altitude (Asgari alçalma irtifa)
METAR Aviation Routime Weather Report (Periyodik (Rutin) Hava raporu)
MES Microwave System (Mikrodalga iniş sistemi)
MM Middle Marker (Orta marker)
MOCA Minimum obstruction clearence altitude (Asgari mania müsade irtifa)
MODE Meteorogical Operational Telecomunications Network (Meteorolojik Bilgi Alışverişi Haberleşme Servisi)
MGL Mean Sea Level (Deniz Seviyesi)
MTBF Mean Time Between Failures (Arızalar arasındaki zaman aralığı)
MTI Moving Target Indicator (Hareketli hedef göstericisi)

NADGE NATO Air Defence Ground Envirenment (NATO Hava Savunma Yer Tesisleri)
NAMSA NATO Maintenance and Supply Agency (NATO Bakım ve İkmal Acentası)
NAV Navigation (Seyrüsefer)
NAVAID Air Navigation Facility (Hava Seyrüsefer Kolaylıkları)
NDB Non- Directional radio Beacon (Yönlendirilmiş radyo bikini)
Nina Nautical Miles (Deniz Mili)
NOF International NOTAM Ofiice (Uluslararası NOTAM Ofisi)
NOTAM Notice to Airmen (Havacılara duyuru (ilan – bilgi))

OM Outer Marker (Dış Marker)
OPR Operator or Operate or Operative or Operating or Operational (İşletici, Operatör, çalışmaya hazır, çalışan)
OPS Operations (Çalışma)
O/R On request (istek üzerine)
ORB Orbit (Dairevi uçuş )

P Prohibited (Area) (Yasak (Bölge))
PANS Procedures for air navigation services (Hava seyrüsefer hizmetleri için usuller)
PAPI Precision approach path indicator (Hassas yaklaşma hat göstergesi)
PAR Precision Approach Radar (Hassas yaklaşma radarı)
PAT (Pist-Apron-Taksiyolu)
PCN Pavement Classification Number (Kaplama sınıflandırma numarası)
PLN Flight Plan (Uçuş Planı)
PPI Plan Position Indicator (Plan mevki göstericisi)
PSGR Passengers (Yolculuk)
PWR Power (Güç)

QBI Compulsory IFR Flight (Zorunlu IFR uçuş)
QFE Atmospheric pressure at Aerodrome Elevation (Havaalanı irtifainda atmosferik basınç)
QFU Magnetic Orientation of Runway (Pistin manyetik yönü)
QNH Altimeter Sub-scale Setting to obtain elevation when on the ground (Yerdeyken altimetreyi geçerli irtifaya ayar etmek (pist başında))

RIGHT Runway Identification (Sağ (Pist tanıtması))
R/T Receiver-Transmitter (Alıcı-verici)
RAC Rules of Air and Air Traffic Services (Hava ve Hava Trafik hizmet Kuralları)
RADAR Radio Detection and ranging (Radyo ile bulma ve menzil ölçme (Radar))
RCC Rescue Co-ordination Center (Arama-Kurtarma Koordinasyon)
RPL Repetitive Flight Plan (Sürekli uçuş planı)
RRP Runway Reference Point (Pist referans noktası)
RSC Rescue Sub-Centre (Ikinci derecede kurtarma merkezi)
RSR En-Route Surveillance radar (Yol kontrol radarı)
RVR Runway Visual range (Pist görüş mesafesi)
RWY Runway (Pist)
RNAV Area Navigation (Saha Seyrüseferi)

SAR Search and Rescue (Arama ve kurtarma)
SATKOM Satellite Communications (Peyk (Uydu) Muhaberesi)
SELCAL Selective calling System (Seçerek çağıran sistem)
SHORAN Short Range Navigation (Kısa mesafe seyrüseferi)
SHAPE Supreme Headquarter Allied Powers Europe (Avrupa Mut.Kuvvetleri Yüksek karargahı)
SIA Standart Instrument Arrival (Standart Aletli yaklaşma)
SIAP Standart Instrument Approach Procedure (Standart Aletli yaklaşma usulü)
SID Standart Instrument Departure (Standart Aletli kalkış)
SITA Airlines Worldwide Telecomunications and Information Services (Havayolu şirketlerinin haberleşme hizmetlerini yürüten kuruluş)
SNOWTAM Snow NOTAM (Kar NOTAMI)
SOC Sector Operation Center (Bölge Hareket Merkezi)
SONAR Sound navigation and Ranging (Ses ile seyrüsefer ve mesafe)
SOS Save our Souls (Mors haberlesmesinde tehlike sinyali)
SPL Supplementary Flight Plan (Ek uçuş Planı mesajı)
SSR Secondary Surveillance Radar (Karşılıklı MODE (KOT) gönderme ve Cevaplama sistemi ile çalışan radar işaret ışığı)
STA Stright in Approach (Direk yaklaşma)
STANAG Standardization Agreement (Standartlaştırma anlaşmaları)
STAR Standart Instrument Arrival Route (Standart aletli geliş yolu)
STC Sensitivity Time Constant (Hassas zaman sabitesi)
STN Station (İstasyon Muhabere, SSY v.s.)
STOL Short Take-off and Landing (Kısa kalkış ve iniş)SYCBL- – Serviceable (Hizmette, faal)
SX Simplex (Aynı anda tek yönlü alma veya gönderme yapan muhabere sistemi)

T Temperature (Isı)
TACAN Tactical Air Navigation (Taktik hava seyrüseferi)
TAF Tactical Air Force (Taktik hava kuvveti)
TAR Terminal Area Surveillance Radar (Terminal sahasi izleme radarı)
TAS True Air Speed (Hakiki hava sürati)
TAX Taxiing or taxi (Uçağın yerde rule yapması yada taksi)
TDZ Touchdown Zone (Tekerlek koyma bölgesi)
TFC Traffic Trafik (Mesaj trafiği, uçak trafiği v.s.)
TMA Terminal control Area (Terminal kontrol sahası)
TO Technical Order (Teknik (Emir), Talimat)
TODA Take of Distance Available (Kalkış için kosu mesafesi)
TTR Target Tracking Radar (Hedef Takip Radarı)
TVOR Terminal VOR (Terminal VOR)
TWR Aerodrome control Tower or Aerodrome control (Havaalanı Kontrol Kulesi veya Meydan kontrol)
TWY Taxiway (Taksi yolu)

UAR Upper Air Route (Yüksek seviye havayolu (24500 ft üstü))

UCA Upper Control Area (Yukarı kontrol sahası)